Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Holy! Holy! Holy!
  • Lời: John B. Dykes
  • Nhạc: Reginald Heber

Lời Anh

Holy! Holy! Holy!
1. Holy, holy, holy! Lord God Almighty!
Early in the morning our song shall rise to Thee;
Holy, holy, holy, merciful and mighty!
God in three Persons, blessed Trinity!
2. Holy, holy, holy! All the saints adore Thee,
Casting down their golden crowns around the glassy sea;
Cherubim and seraphim falling down before Thee,
Who was, and is, and evermore shall be.
3. Holy, holy, holy! Though the darkness hide Thee,
Though the eye of sinful man Thy glory may not see;
Only Thou art holy; there is none beside Thee,
Perfect in pow’r, in love, and purity.
4. Holy, holy, holy! Lord God Almighty!
All Thy works shall praise Thy Name, in earth, and sky, and sea;
Holy, holy, holy; merciful and mighty!
God in three Persons, blessed Trinity!

Lời Việt

Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!
1. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Đấng Chủ tể oai quyền!
Đang khi tưng tưng sáng, chúng tôi đã dâng khúc hoan ca.
Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Trí dõng ái đức vô biên
Chúa Ba Ngôi vốn một thể oai nghi, rạng lòa.
2. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Các thánh bái chiêm Ngài,
Tung hô uy danh Chúa, gieo kim miện quanh biển lưu ly.
Chê-ru-bim và Sê-ra-phim, cúi xuống trước Chúa linh oai,
Đấng xưng Nguyên hữu, Hiện hữu, chung vô hạn kỳ.
3. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Đấng Chủ tể oai quyền!
Trên không trung, nơi đất, biển, muôn vật tôn Chúa Ba Ngôi.
Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Trí dõng ái đức vô biên!
Chúa Ba Ngôi vốn một thể oai nghi, đời đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo