Khác biệt giữa các bản “Sơ Lược Bốn Sách Phúc Âm”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 218: Dòng 218:
  
 
==Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Ga-li-lê==
 
==Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Ga-li-lê==
{| style="text-align: left; width: 800px;"
+
{| style="text-align: left; width: 900px;"
 
|+  
 
|+  
! scope="col" | Số thứ tự
+
! scope="col" | #
 
! scope="col" | Nội Dung
 
! scope="col" | Nội Dung
 
! scope="col" | Ma-thi-ơ
 
! scope="col" | Ma-thi-ơ
Dòng 448: Dòng 448:
 
{|
 
{|
 
|+  
 
|+  
! scope="col" | Số thứ tự
+
! scope="col" | #
 
! scope="col" | Nội Dung
 
! scope="col" | Nội Dung
 
! scope="col" | Ma-thi-ơ
 
! scope="col" | Ma-thi-ơ
Dòng 610: Dòng 610:
 
{|
 
{|
 
|+  
 
|+  
! scope="col" | Số thứ tự
+
! scope="col" | #
 
! scope="col" | Nội Dung
 
! scope="col" | Nội Dung
 
! scope="col" | Ma-thi-ơ
 
! scope="col" | Ma-thi-ơ
Dòng 649: Dòng 649:
 
{|
 
{|
 
|+  
 
|+  
! scope="col" | Số thứ tự
+
! scope="col" | #
 
! scope="col" | Nội Dung
 
! scope="col" | Nội Dung
 
! scope="col" | Ma-thi-ơ
 
! scope="col" | Ma-thi-ơ
Dòng 772: Dòng 772:
 
{|
 
{|
 
|+  
 
|+  
! scope="col" | Số thứ tự
+
! scope="col" | #
 
! scope="col" | Nội Dung
 
! scope="col" | Nội Dung
 
! scope="col" | Ma-thi-ơ
 
! scope="col" | Ma-thi-ơ
Dòng 866: Dòng 866:
 
{|
 
{|
 
|+  
 
|+  
! scope="col" | Số thứ tự
+
! scope="col" | #
 
! scope="col" | Nội Dung
 
! scope="col" | Nội Dung
 
! scope="col" | Ma-thi-ơ
 
! scope="col" | Ma-thi-ơ

Phiên bản lúc 16:54, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Giai Đoạn Trước Khi Đức Chúa Jesus Khởi Hành Chức Vụ

Số thứ tự Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Tiểu dẫn 1:1-4 1:1-18
2 Báo tin Giăng Báp-tít ra đời 1:5-25
3 Thiên sứ báo tin Chúa giáng sinh 1:26-38
4 Ma-ri thăm Ê-li-sa-bét 1:39-45
5 Ca khúc tôn ngợi Đức Chúa Trời của Ma-ri 1:46-56
6 Giăng Báp-tít chào đời 1:57-66
7 Bài ca tụng và lời tiên tri của Xa-cha-ri 1:68-80
8 Đức Chúa Jesus giáng sinh 1:18-25 2:1-7
9 Những người chăn chiên 2:8-20
10 Những nhà thông thái 2:1-12
11 Dâng Hài Nhi Jesus tại Đền Thờ 2:21-40
12 Lánh nạn sang Ai Cập 2:13-23
13 Thiếu niên Jesus tại Đền Thờ 2:41-52

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus: Giai Đoạn Chuẩn Bị

Số thứ tự Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Chức vụ của Giăng Báp-tít 3.1-12 1:1-8 3:1-18 1:19-34
2 Giăng Báp-tít bị tù 3:19-20
3 Đức Chúa Jesus nhận báp-têm 3:13-17 3:9-11 3:21-22
4 Gia phổ của Đức Chúa Jesus 1:1-17 3:23-38
5 Đức Chúa Jesus chịu cám dỗ 4:1-11 1:12-13 4:11-13

Khởi Đầu Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Ga-li-lê

Số thứ tự Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Phép lạ đầu tiên 2:1-12
2 Chúa dẹp sạch Đền Thờ 2:13-15
3 Ni-cô-đem gặp Chúa 3:1-21
4 Các môn đệ Chúa làm báp-têm 3:22; 4:1-2
5 Giăng Báp-tít tái xác nhận Chúa 3:23-36
6 Chúa nói chuyện với phụ nữ Sa-ma-ri 4:4-42
7 Chúa về vùng Ga-li-lê 4:12-17 1:14-15 4:14-15 4:43-45
8 Chúa bị người Na-za-rét khước từ lần thứ nhất 4:16-30
9 Chúa gọi các môn đệ đầu tiên 4:18-22 1:16-20 5:1-11 1:35-41
10 Chúa tại nhà hội Ca-bê-na-um 7:28-29 1:21-28 4:31-37 7:46
11 Chúa chữa lành mẹ vợ của Phi-e-rơ 8:14-17 1:29-34 4:38-41
12 Chúa rời Ca-bê-na-um 1:35-38 4:42-43
13 Hành trình truyền giảng tại Ga-li-lê 4:23-25 1:39 4:44

Bài Giảng Trên Núi

Số thứ tự Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Dẫn nhập 5:1-2 6:20
2 Các phước lành 5:3-12 6:20
3 Những lời nguyền 6:24-26
4 Muối và ánh sáng 5:13-16 9:50 11:33-36; 14:34-35
5 Luật pháp 5:17-20 16:16-17
6 Giết người 5:21-26 16:16-17
7 Ngoại tình và tham dục 5:21-26
8 Ly dị 5:21-26 16:18
9 Thề 5:3-42 6:29-30
10 Yêu mến kẻ thù 6:1-8 6:27-28; 32-36
11 Cầu nguyện và bố thí 6:9-15
12 Bài Cầu Nguyện Chúa dạy 6:9-15 11:1-4
13 Sự kiêng ăn và châu báu 6:22-23 12:33-34
14 Tầm quan trọng của mắt 6:24 11:34-36
15 Đầy tớ hai chủ 6:25-34 16:13
16 Lo lắng 7:1-5 12:22-31
17 Đoán xét 7:6 6:37-42
18 Xúc phạm đến Đức Thánh Linh 7:7-11
19 Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện 7:12 11:9-13
20 Luật vàng 7:13-14 6:31
21 Cổng hẹp 7:15-20 13:23-24
22 Nhận biết người tốt 7:21-23 6:43-45
23 Lời cảnh cáo về sự tự hủy hoại 7:21-23 6:46; 13:26-27
24 Nghe và làm 7:28-29 6:47-49
25 Phần kết luận 7:26

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Ga-li-lê

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Chúa chữa lành người phung 8:1-4 1:40-45 5:12-16
2 Chúa chữa lành đầy tớ của một sĩ quan La Mã 8:5-13 7:1-10 4:46-54
3 Chúa cứu sống con trai người phụ nữ tại Na-in 7:11-17
4 Muốn Theo Chúa 8:18-22 9:57-62
5 Chúa chữa lành người bại tại Ca-bê-na-um 9:1-8 2:1-12 5:17-26 5:8-9
6 Chúa gọi Ma-thi-ơ 9:9-13 2:13-17 5:27-32
7 Thắc mắc về sự kiêng ăn 9:14-17 2:18-22 5:33-39
8 Chúa chữa lành người bại tại Bết-sai-đa 5:1-47
9 Chúa chữa lành hai người mù 9:27-31
10 Chúa chữa lành người câm 9:32-34 3:22-27 11:14-23
11 Chúa sai mười hai môn đồ ra đi 9:35-10:16 10:1-16 1:42; 4:35
12 Chúa báo trước khó khăn cho người theo Ngài 10:17-25 13:9-13 21:12-17 13:16; 14:26; 15:20
13 Lời khích lệ của Chúa 10:26-33 12:2-12 14:26
14 Sự chia rẽ trong gia đình 10:34-36 12:49-56
15 Điều kiện để làm môn đồ 10:37-39 14:25-33 12:25
16 Kết thúc đối thoại với các môn đồ 10:40-11:1 10:16 5:23; 12:44-45
17 Lời nhận định của Chúa về Giăng Báp-tít 11:7-19 7:24-35
18 Lời nguyền rủa cho các thành phố tại vùng Ga-li-lê 11:20-24 10:13-15
19 Lời cảm tạ Đức Chúa Cha 11:25-27 10:21-22 3:35; 7:29; 10:14-15; 17:2
20 Lời hứa về gánh nặng 11:28-30
21 Hái lúa vào ngày Sa-bát 12:1-8 2:23-28 6:1-5 5:10
22 Chúa chữa lành người bị teo tay 12:9-14 3:1-6 6:6-11
23 Chúa chữa lành nhiều người 12:15-21 3:7-12 6:17-19
24 Chúa chọn mười hai sứ đồ 10:1-4 3:13-19 6:12-16 1:42
25 Chúa được một phụ nữ xức dầu 26:6-13 14:3-9 7:36-50 12:1-8
26 Những phụ nữ theo giúp Chúa 8:1-3
27 Những lời vu khống Chúa 12:22-37 3:20-30 11:14-23 7:20; 8:48, 52
28 Cầu xin dấu lạ 12:38-42 8:11-12 11:29-32
29 Tà linh trở lại 12:43-45 11:24-26
30 Những thân nhân của Chúa 12:46-50 3:31-35 8:19-21 15:14
31 Chúa dạy một số ẩn dụ 13:1-52 4:1-34 8:4-18; 10:23-24; 13:18-21 12:40
32 Chúa dẹp yên cơn bão 8:23-27 4:35-41 8:22-25
33 Chúa đuổi quỷ 8:28-34 5:1-20 8:26-39
34 Chúa cứu sống con gái Giai-ru 9:18-26 5:21-43 8:40-56
35 Đức tin của một phụ nữ 9:18-26 5:21-43 8:40-56
36 Chúa bị khước từ lần thứ hai tại Na-xa-rét 13:53-58 6:1-6 4:44; 6:42; 7:5, 15
37 Chúa sai mười hai sứ đồ 9:35; 10:1-11, 14 6:6-13 9:1-6
38 Suy nghĩ của Hê-rốt về Đức Chúa Jesus 14:1-2 6:14-16 9:7-9
39 Giăng Báp-tít bị giết 14:3-12 6:17-29
40 Các sứ đồ truyền giảng trở về 14:13-21 6:30-44 9:10-17 6:1-14
41 Chúa hóa bánh cho năm ngàn người 14:13-21 6:30-44 9:10-17 6:1-14
42 Chúa đi trên mặt nước 14:22-33 6:45-52 6:15-21
43 Chúa giảng về Bánh Sự Sống 6:22-71
44 Chúa chữa lành tại Ghê-nê-sê-rết 14:34-36 6:53-56
45 Điều làm ô uế con người 15:1-20 7:1-23
46 Lời cầu xin của một phụ nữ Ca-na-an 15:21-28 7:24-30
47 Chúa chữa lành người điếc và câm 15:29-31 7:31-37
48 Chúa hóa bánh cho bốn ngàn người 15:32-39 8:1-10
49 Người Pha-ri-si cầu xin dấu lạ 16:1-4 8:11-13 11:29-32; 12:54-56 6:30
50 Chúa dạy về men 16:5-12 8:14-21 12:1
51 Chúa chữa lành người mù tại Bết-sai-đa 8:22-26 9:1-7
52 Phi-e-rơ xưng nhận Chúa 16:13-23 8:27-33 9:18-22 6:68-69; 20:21-23
53 Chúa báo trước Ngài sẽ hy sinh -Lần thứ nhất 16:13-23 8:27-33 9:18-22 6:68-69; 20:21-23
54 Những điều kiện để theo Chúa 16:24-28 8:34-9:1 9:23-27 12:25
55 Chúa biến hóa 17:1-8 9:2-8 9:28-36 1:14
56 Sự trở lại của Ê-li 17:9-13 9:9-13
57 Chúa chữa lành cậu bé bị phong điên 17:14-21 9:14-29 9:37-43a 14:9
58 Chúa báo trước Ngài sẽ hy sinh -Lần thứ hai 17:22-23 9:30-32 9:43b-45 7:1
59 Chúa đóng thuế 17:24-27
60 Các môn đồ tranh luận ai là người lớn hơn 18:1-5 9:33-37 9:46-48 3:3, 5; 12:44-45; 13:20
61 Người bị quỷ ám 9:38-41 9:49-50
62 Những cám dỗ 18:6-9 9:42-48 17:1-2
63 Phẩm chất của muối 5:13 9:49-50 14:34-35
64 Chiên lạc 18:10-14 15:1-10
65 Chúa dạy về sự giải hòa 18:15-20 17:3 20:23
66 Sự tha thứ 18:21-22 17:3-4
67 Ẩn dụ về người thiếu lòng nhân từ 18:23-35
68 Chúa đến Giê-ru-sa-lem dự lễ Lều Tạm 7:1-53
69 Chúa xử người phụ nữ tà dâm 8:1-11
70 Chúa là ánh sáng của thế gian 8:12-59
71 Chúa chữa lành người mù từ lúc mới sinh 9:1-41
72 Đấng Chăn Chiên Nhân Từ 10:1-21

Ký Thuật Theo Lu-ca

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Dân làng Sa-ma-ri 9:51-56
2 Theo Chúa: Nói và làm 8:18-22 9:57-62
3 Chúa sai bảy mươi môn đệ 9:35-10:16 10:1-16 4:35; 5:23
4 Bảy mươi môn đệ trở về 10:17-20 12:31
5 Đức Chúa Jesus tôn ngợi Đức Chúa Cha 11:25-27 10:21-22 10:15; 17:2
6 Phước hạnh của các môn đồ 13:16-17 10:236-24
7 Câu hỏi của một người dạy luật 22:34-40 12:28-31 10:25-28
8 Ẩn dụ về người Sa-ma-ri nhân lành 10:29-37
9 Ma-ry và Ma-thê 10:38-42 11:1-3
10 Người bạn nửa đêm 11:5-8
11 Nhậm lời cầu nguyện 7:7-11 11:9-13
12 Tranh luận về Bê-ên-xê-bun 9:32-34; 12:22-30 11:14-23
13 Phước hạnh của người làm mẹ Chúa 11:27-28
14 Dấu hiệu của thế hệ này 12:38-42; 16:1-4 8:11-12 11:29-32
15 Đặc điểm của ánh sáng 5:14-16; 6:22-23 11:33-36
16 Luận về người Pha-ri-si 23:1-36 12:37-40 11:37-12:1
17 Lời khuyên về sự sợ hãi
18 Ẩn dụ về người giàu thiếu khôn ngoan
19 Những quan tâm về đời này
20 Tỉnh thức và trung tín
21 Tiền công của người làm thuê
22 Tích cực giải hòa
23 Ăn năn hay hủy hoại
24 Chúa chữa lành phụ nữ bị còng lưng
25 Ẩn dụ về hạt cải
26 Ẩn dụ về men
27 Bị loại trừ khỏi vương quốc của Chúa
28 Rời khỏi Ga-li-lê
29 Thương khóc Giê-ru-sa-lem
30 Chúa chữa lành người bệnh thủy thủng
31 Lời dạy về sự khiêm tốn
32 Ẩn dụ về dạ yến
33 Giá để theo Chúa
34 Ẩn dụ về con chiên lạc
35 Ẩn dụ về đồng bạc thất lạc
36 Ẩn dụ về người con trai hoang đàng
37 Người quản lý bất trung
38 Sự giả hình của người Pha-ri-si
39 Luận về luật pháp
30 Luận về ly dị
41 Người giàu và La-xa-rơ
42 Khiến người khác phạm tội
43 Luận về sự tha thứ
44 Luận về đức tin
45 Lương của người làm công
46 Chúa chữa lành mười người phung
47 Luận về vương quốc của Đức Chúa Trời
48 Thời điểm của Con Người
49 Ẩn dụ về thẩm phán bất công
50 Ẩn dụ về người Pha-ri-si và người thâu thuế

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Giu-đê

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Kết hôn và ly dị
2 Đức Chúa Jesus ban phước cho trẻ em
3 Người thanh niên giàu có
4 Ẩn dụ về người làm việc trong vườn nho
5 Lời báo trước lần thứ ba về việc Chúa hy sinh
6 Đức Chúa Jesus và ma quỷ
7 Chúa chữa lành người mù
8 Xa-chê gặp Chúa
9 Ẩn dụ về các ta-lâng

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Tại Giê-ru-sa-lem

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem
2 Lời tiên báo về sự hủy hoại của Giê-ru-sa-lem
3 Đức Chúa Jesus dự lễ Khánh Thành Đền Thờ
4 Đức Chúa Jesus cứu sống La-xa-rơ
5 Chúa gặp các trưởng tế và người Pha-ri-si
6 Đức Chúa Jesus tại Ép-ra-im
7 Chúa quở cây vả
8 Chúa thanh tẩy Đền Thờ
9 Ý nghĩa của cây vả héo khô
10 Chất vấn về thẩm quyền
11 Ẩn dụ về hai người con trai
12 Ẩn dụ về những người làm thuê gian ác
13 Ẩn dụ về tiệc cưới
14 Vấn đề cống hiến cho Sê-sa
15 Thắc mắc về sự sống lại
16 Điều răn lớn nhất
17 Con Vua Đa-vít
18 Lời nguyền rủa cho người Pha-ri-si
19 Khóc thương Giê-ru-sa-lem
20 Bà góa dâng hiến
21 Tiên báo về sự hủy hoại Đền Thờ
22 Dấu hiệu tận thế
23 Khởi đầu của những hoạn nạn
24 Sự tàn phá hoang tàn
25 Hoạn nạn gia tăng
26 Thời kỷ của Con Người
27 Sự xuất hiện của Con Người
28 Ẩn dụ về cây vả
29 Thời điểm của ngày tận thế
30 Kết thúc Phúc Âm Mác
31 Kết thúc Phúc Âm Lu-ca
32 Nhu cầu tỉnh thức
33 Tỉnh thức và trung tín
34 Ẩn dụ về mười cô dâu
35 Ẩn dụ về các ta-lâng
36 Sự phán xét cuối cùng
37 Tóm tắt thời gian tại Giê-ru-sa-lem

Sự Hy Sinh Của Đức Chúa Jesus

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Âm mưu sát hại Chúa
2 Chúa được xức dầu tại Bê-tha-ny
3 Giu-đa phản bội Chúa
4 Chuẩn bị lễ Vượt Qua
5 Chúa rửa chân cho các môn đồ
6 Kẻ phản bội
7 Thiết lập lễ Tiệc Thánh
8 Những lời dạy dỗ cuối cùng
9 Lời báo trước Phi-e-rơ chối Chúa
10 Những lời từ biệt
11 Lời cầu nguyện của Chúa
12 Đường đến Ghết-sê-ma-nê
13 Trong vườn Ghết-sê-ma-nê
14 Chúa bị bắt
15 Chúa bị xử trước Tòa Công Luận
16 Phi-e-rơ chối Chúa
17 Chúa bị giải đến Phi-lát
18 Giu-đa chết
19 Chúa bị Phi-lát xét xử
20 Hê-rốt gặp Chúa
21 Chúa bị kết án tử hình
23 Chúa bị những người lính chế nhạo
24 Đường đến Gô-gô-tha
24 Chúa bị đóng đinh
25 Chúa chết trên thập tự
26 Chúa được chôn cất
27 Phần mộ Chúa bị canh giữ

Đức Chúa Jesus Phục Sinh

# Nội Dung Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng
1 Ngôi mộ trống
2 Lãnh đạo Do Thái hối lộ lính La-mã
3 Đức Chúa Jesus trò chuyện với hai môn đồ trên đường về Em-ma-út
4 Đức Chúa Jesus xuất hiện tại Giê-ru-sa-lem
5 Đức Chúa Jesus xuất hiện với các môn đồ lần thứ hai
6 Đức Chúa Jesus gặp các môn đồ tại Ga-li-lê
7 Đức Chúa Jesus gặp các môn đồ trên núi
8 Dấu hiệu của người tin Chúa
9 Chúa thăng thiên
10 Các môn đồ công bố Phúc Âm
11 Lời kết luận của Giăng về Phúc Âm

Tài Liệu

Liên Kết