Ngụ Ngôn Và Ẩn Dụ Trong Kinh Thánh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 00:03, ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cựu Ước

 • Sáng Thế Ký
 1. Núi Mô-ri-a (Hê-bơ-rơ 11:17-19; Sáng Thế Ký 22)
 • Xuất Ê-díp-tô Ký
 1. Đền Tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 25-31; Hê-bơ-rơ 9:1-10)
 • Dân Số Ký
 1. Ba-la-am (22; 23:7; 23:18; 24:3; 24:15; 24:20-23)
 • Các Quan Xét
 1. Những Loại Cây (9:7-15)
 • II Sa-mu-ên
 1. Con Cừu Nhỏ (12:1-4)
 2. Hai Đứa Con Trai (14:1-24)
 • I Các Vua
 1. Vị Tiên Tri Bị Thương (20:35-43)
 2. Bầy Chiên Tản Lạc (22:13-28)
 • II Các Vua
 1. Cây Gai Và Cây Hương Nam (14:8-14)
 • Gióp
 • Thi Thiên
 1. Người Chăn (80:1-4)
 2. Bánh Đẫm Lệ (80:5)
 3. Cây Hương Nam (80:10)
 4. Heo Rừng (80:13)
 5. Cây Nho Rời Ai Cập (80:8-19)
 • Ê-sai
 1. Máng Của Chủ (1:2-9)
 2. Vườn Nho (5:1-7)
 3. Sự An Ủi (28:23-29)
 • Giê-rê-mi
 1. Cây Hạnh và Nồi Nước Sôi (1:11-19)
 2. Đai Thắt Lưng (13:1-11)
 3. Bình Rượu (13:12-14)
 4. Thợ Gốm và Đất Sét (18:1-10)
 5. Bình Bị Bể (19:1-13)
 6. Hai Giỏ Trái Vả (24:1-10)
 7. Chén Thịnh Nộ (25:15-38)
 8. Cái Ách (27:1-22, 28:1-17)
 9. Những Hòn Đá Bị Dấu Kín (43:8-13)
 • Ê-xê-chi-ên
 1. Những Sinh Vật (1:1-28)
 2. Ăn Nuốt Sách (2:1-3:27)
 3. Vẽ Trên Gạch (4:1-17)
 4. Cạo Tóc (5:1-17)
 5. Tượng Ghen Tuông (8:1-18)
 6. Người Đeo Ống Mực Bằng Sừng (9:1-10:22)
 7. Nồi Thịt (11:1-25)
 8. Dọn Đồ (12:1-28)
 9. Nhánh Nho (15:1-8)
 10. Người Vợ Bất Trung (16:1-63)
 11. Chim Đại Bàng (17:1-24)
 12. Sư Tử Cái Và Những Sư Tử Tơ (19:1-9)
 13. Cây Nho Và Những Nhánh Sum Suê (19:10-14)
 14. Hai Chị Em (23:1-49)
 15. Nồi Nóng Sôi (24:1-4)
 16. Vợ Của Tiên Tri (24:15-24)
 17. Chê-ru-bim Được Xức Dầu (28:1-19)
 18. Cây Hương Nam Tại Li-ban (31:1-18)
 19. Những Người Chăn Chiên Bất Trung (34:1-31)
 20. Thung Lũng Xương Khô (37:1-14)
 21. Hai Cây Gậy (37:15-28)
 22. Thước Đo (40:1-5; 43:1-19)
 23. Nước Lụt (47:1-12)
 • Đa-ni-ên

Tân Ước

 • Ma-thi-ơ
 1. Muối Của Đất (5:13)
 2. Ngọn Đèn Soi Sáng (5:15-16)
 3. Mười Người Nữ Đồng Trinh (25:1-13)
 4. Tiệc Cưới (22:1-14)
 5. Người Gieo Giống (Ma-thi-ơ 13:3-23; Mác 4:1-20; Lu-ca 8:5-15)
 6. Vị Vua Và Hai Người Mắc Nợ (18:23-35)
 7. Chàng Rể Và Các Bạn (Ma-thi-ơ 9:15; Mác 2:19-20; Lu-ca 5:34-35)
 8. Giải Hòa (Ma-thi-ơ 5:25-26; Lu-ca 12:58-59)
 9. Hai Người Con Trai (21:27b-31)
 10. Cỏ và Lúa (13:24-30; 13:36-43)
 11. Men (Ma-thi-ơ 13:33; Lu-ca 13:20-21)
 12. Tìm Thấy Kho Tàng (13:44)
 13. Châu Ngọc (13:45-46)
 14. Ngư Phủ (13:47-48)
 15. Lãnh Đạo Mù Quáng (15:14)
 16. Những Người Làm Công Trong Vườn Nho (20:1-16)
 17. Những Tá Điền Gian Ác (Ma-thi-ơ 21:33-46; Mác 12:1-12; Lu-ca 20:9-19)
 18. Cây Cối (15:13)
 19. Tìm Chiên Lạc (Ma-thi-ơ 18:11-14; Lu-ca 15:3-7)
 20. Chiên Rơi Xuống Hố (Ma-thi-ơ 18:11-14)
 21. Y Sĩ (Ma-thi-ơ 9:11-12; Mác 2:17; Lu-ca 5:31-32)
 22. Người Lực Lưỡng (Ma-thi-ơ 12:25-29; Mác 3:27; Lu-ca 11:17-22)
 23. Vầng Đá Góc Nhà (Ma-thi-ơ 21:42-44; Mác 12:10-11; Lu-ca 20:17-18)
 24. Thời Tiết (Ma-thi-ơ 16:1-4; Lu-ca 12:54-56)
 25. Giô-na Và Nữ Hoàng Nam Phương (12:39-42)
 26. Cửa Hẹp (Ma-thi-ơ 7:13-14; Lu-ca 13:24)
 27. Các Ta-lâng (Ma-thi-ơ 25:14-30)
 • Mác
 1. Chàng Rể Và Các Bạn (Ma-thi-ơ 9:15; Mác 2:19-20; Lu-ca 5:34-35)
 2. Hạt Cải (4:31-32)
 3. Hạt Giống Phát Triển (4:26-29)
 4. Người Gieo Giống (Ma-thi-ơ 13:3-23; Mác 4:1-20; Lu-ca 8:5-15)
 5. Một Người Đi Xa (12:32-37)
 6. Chiên và Dê (25:31-46)
 7. Những Tá Điền Gian Ác (Ma-thi-ơ 21:33-46; Mác 12:1-12; Lu 20:9-19)
 8. Y Sĩ (Ma-thi-ơ 9:11-12; Mác 2:17; Lu 5:31-32)
 9. Người Lực Lưỡng (Ma-thi-ơ 12:25-29; Mác 3:27; Lu-ca 11:17-22)
 10. Vầng Đá Góc Nhà (Ma-thi-ơ 12:42-44; Mác 12:10-11; Lu-ca 20:17-18)
 11. Chủ Đi Xa (13:34-37)
 • Lu-ca
 1. Chàng Rể Và Các Bạn (Ma-thi-ơ 9:15; Mác 2:19-20; Lu-ca 5:34-35)
 2. Hai Người Mắc Nợ (7:40-50)
 3. Tìm Chiên Lạc (Ma-thi-ơ 18:11-14; Lu-ca 15:3-7)
 4. Người Đồng Tiền Thất Lạc (15:7-10)
 5. Người Con Trai Hoang Đàng (15:11-32)
 6. Người Gieo Giống (Ma-thi-ơ 13:3-23; Mác 4:1-20; Lu-ca 8:5-15)
 7. Người Sa-ma-ri Nhân Lành (10:25-37)
 8. Người Thâu Thuế và Người Pha-ri-si (18:9-14)
 9. Quan Án Bất Công (18:1-8)
 10. Người Giàu và La-xa-rơ (16:19-31)
 11. Quản Gia Bất Trung (16:1-18)
 12. Cây Vả (13:6-9)
 13. Hai Người Mắc Nợ (7:40-50)
 14. Vua Biết Suy Tính (14:31-32)
 15. Những Nén Bạc (19:12-27)
 16. Người Chủ Trở Về (12:35-48)
 17. Chủ Vắng Nhà (12:35-48)
 18. Người Làm Công (17:7-10)
 19. Dạ Tiệc (14:16-24)
 20. Người Giàu Dại Dột (12:16-21)
 21. Men (Ma-thi-ơ 13:33; Lu-ca 13:20-21)
 22. Những Tá Điền Gian Ác (Ma-thi-ơ 21:33-46; Mác 12:1-12; Lu-ca 20:9-19)
 23. Y Sĩ (Ma-thi-ơ 9:11-12; Mác 2:17; Lu-ca 5:31-32)
 24. Người Lực Lưỡng (Ma-thi-ơ 12:25-29; Mác 3:27; Lu-ca 11:17-22)
 25. Xây Nhà Trên Nền Đá (Ma-thi-ơ 7:24-29; Lu-ca 6:46-49)
 26. Vầng Đá Góc Nhà (Ma-thi-ơ 12:42-44; Mác 12:10-11; Lu-ca 20:17-18)
 27. Thời Tiết (Ma-thi-ơ 16:1-4; Lu-ca 12:54-56)
 • Giăng
 1. Đền Thờ (2:19-21)
 2. Con Rắn Đồng (3:14-18)
 3. Nước Sống (4:4-14)
 4. Bánh Của Sự Sống (6:29-40)
 5. Cửa Của Chiên (10:7-9)
 6. Người Chăn Nhân Từ (10:1-30)
 7. Sự Sống Lại Và Sự Sống (11:25-26)
 8. Người Phụ Nữ Sắp Sanh (16:20-22)
 9. Hạt Giống Sau Khi Gieo (12:24)
 10. Gốc Nho Thật (15:1-8)

Tài Liệu