Ngài Là Ai?

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Ngài Là Ai
  • Nhạc: Nguyễn Hữu Ái

Ngài Là Ai

1. Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm Vua của đời mình?
Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn
Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài
Mọi lòng đói có bánh sống nước suối cho hồn tàn héo
Ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm.
2. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay còn đâu chuỗi ngày buồn
Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng hát suy tôn Giê-xu Chúa yêu thương
Mọi giông tố hay chông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài
Đường tăm tối có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống
Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê.


Tài Liệu Tham Khảo