Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Reng

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Blott en dag (Thụy Điển)
  • Lời: Carolina Sandell Berg
  • Nhạc: Oscar Ahnfelt

Lời Thụy Điển

Blott en dag
1.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.
2.
Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
"Som din dag, så skall din kraft ock vara",
detta löfte gav han mig.
3.
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

Lời Anh

Day by Day
1. Day by day, and with each passing moment,
Strength I find to meet my trials here;
Trusting in my Father’s wise bestowment,
I’ve no cause for worry or for fear.
He, whose heart is kind beyond all measure,
Gives unto each day what He deems best,
Lovingly its part of pain and pleasure,
Mingling toil with peace and rest.
2. Every day the Lord Himself is near me,
With a special mercy for each hour;
All my cares He fain would bear and cheer me,
He whose name is Counsellor and Pow’r.
The protection of His child and treasure
Is a charge that on Himself He laid;
“As thy days, thy strength shall be in measure,“
This the pledge to me He made.
3. Help me then, in every tribulation,
So to trust Thy promises, O Lord,
That I lose not faith’s sweet consolation,
Offered me within Thy holy Word.
Help me, Lord, when toil and trouble meeting,
E’er to take, as from a father’s hand,
One by one, the days, the moments fleeting,
Till with Christ the Lord I stand.

Lời Việt

Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Reng
Lời Việt: Hoàng Bích
1. Nếu khi nào cuộc đời mình sao quá rối reng
Nếu ưu sầu hằng ngày dập tắt niềm vui
Nếu ta nhìn mọi người mà không thấy mến thương
Nếu ta thường ngờ vực và mất lòng tin
Thì hôm nay ta nên khai hết với Giê-xu
Trình lên Cha mọi điều xấu xa trong lòng
Chúa nhân từ thường nhậm lời van khẩn thiết tha
Đoái thương và làm sạch lòng hết tội nhơ.
2. Nếu khi nào mình tự tìm ra những lối riêng
Để tu trì, chờ ngày ta biến thành tiên
Nếu ta gạt mọi lời dạy khuyên của Thánh Kinh
Quyết theo đường trần tục đen tối triền miên
Thì hôm nay ta nên thưa hết với Giê-xu
Rằng lòng ta tràn đầy xấu xa kiêu ngạo
Chúa trên trời nhìn vào lòng ai biết khẩn xin
Biết khiêm nhường mời Ngài ngự xuống làm Vua.
3. Nếu khi nào bạn gặp nhiều đau đớn khó khăn
Nếu khi nào lòng bạn tan mất niềm vui
Nếu bao lần bạn tìm đường riêng để cứu thân
Nếu tai bạn thường nhận triết lý trần gian
Thì hôm nay Giê-xu đang đứng giơ tay ra
Chờ bạn tìm về Ngài để ăn năn tội
Chúa trên trời vì bạn mà xưa đã xả thân
Máu tuôn tràn làm sạch đời sống bùn nhơ.


Tài Liệu Tham Khảo