Khác biệt giữa các bản “Khải Huyền: Chương 5”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
Dòng 106: Dòng 106:
 
:* [[Khải Huyền: Chương 6]]
 
:* [[Khải Huyền: Chương 6]]
 
:* Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
 
:* Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]==Tài Liệu==
 
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
 
:* [[Khải Huyền]]
 
 
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Bản hiện tại lúc 20:27, ngày 30 tháng 9 năm 2020

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Rồi tôi thấy trong tay phải của Đấng ngồi trên ngai một quyển sách được viết bên trong và phía sau, được niêm bằng bảy ấn. 2. Tôi cũng thấy một thiên sứ đầy uy lực lớn tiếng công bố rằng: Ai là người xứng đáng mở quyển sách và tháo các ấn nầy? 3. Không một ai ở trên trời, dưới đất, hoặc bên dưới đất có thể mở hoặc nhìn vào quyển sách.

4. Tôi khóc lớn, bởi vì không ai xứng đáng mở hoặc nhìn vào quyển sách.

5. Nhưng một trong các trưởng lão nói với tôi: Đừng khóc! Kìa, Sư tử của chi tộc Giu-đa, cội nguồn của Đa-vít, đã đắc thắng, nên có thể mở quyển sách và bảy ấn của nó.

6. Tôi thấy Chiên Con, như đã bị giết, đang đứng ở vào khoảng giữa của ngai, và của bốn sinh vật cùng các trưởng lão. Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy Linh của Đức Chúa Trời sai đi khắp cả đất. 7. Ngài đến, lấy quyển sách nơi tay phải của Đấng ngồi trên ngai. 8. Khi Ngài nhận lấy quyển sách, bốn sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão phủ phục trước mặt Chiên Con; mỗi người có một hạc cầm và những chén vàng đựng đầy những thức hương, là những lời cầu nguyện của các thánh đồ.

9. Họ hát một bài ca mới rằng: Ngài xứng đáng lấy quyển sách và mở các ấn ra, bởi vì Ngài đã bị giết, và đã lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi quốc gia, 10. và làm cho họ trở nên những thầy tế lễ và thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời của chúng ta; và họ sẽ trị vì trên đất.

11. Tôi nhìn xem, và nghe tiếng của nhiều thiên sứ chung quanh ngai, của các sinh vật và các trưởng lão; con số của họ có đến muôn muôn, nghìn nghìn, 12. cùng hô lớn rằng: Chiên Con đã bị giết xứng đáng được uy quyền, giàu có, khôn ngoan, uy lực, tôn kính, vinh quang, và tôn ngợi!

13. Tôi nghe mọi tạo vật trên trời, trên đất, ở dưới đất, trong biển, và mọi vật trong những nơi đó, nói rằng: Nguyện Đấng ngồi trên ngai và Chiên Con được tôn ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy quyền cho đến đời đời!

14. Bốn sinh vật đều nói: A-men! Rồi các trưởng lão phủ phục xuống và thờ lạy.

Bản Dịch Đại Chúng

Rồi tôi thấy trong tay phải của Đấng ngồi trên ngai một quyển sách được viết bên trong và phía sau, được niêm bằng bảy ấn. Tôi cũng thấy một thiên sứ đầy uy lực lớn tiếng công bố rằng: Ai là người xứng đáng mở quyển sách và tháo các ấn nầy? Không một ai ở trên trời, dưới đất, hoặc bên dưới đất có thể mở hoặc nhìn vào quyển sách.

Tôi bậc khóc, bởi vì không ai xứng đáng mở hoặc nhìn vào quyển sách.

Nhưng một trong các trưởng lão nói với tôi: Đừng khóc! Kìa, Sư tử của chi tộc Giu-đa, là cội nguồn của Đa-vít, đã đắc thắng, nên có thể mở quyển sách và bảy ấn của nó.

Tôi thấy Chiên Con, như đã bị giết, đang đứng ở vào khoảng giữa của ngai, và của bốn sinh vật cùng các trưởng lão. Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy Linh của Đức Chúa Trời sai đi khắp cả đất. Ngài đến, lấy quyển sách nơi tay phải của Đấng ngồi trên ngai. Khi Ngài nhận lấy quyển sách, bốn sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão phủ phục trước mặt Chiên Con; mỗi người có một hạc cầm và những chén vàng đựng đầy những thức hương, là những lời cầu nguyện của các thánh đồ.

Họ hát một bài ca mới rằng: Ngài xứng đáng lấy quyển sách và mở các ấn ra, bởi vì Ngài đã bị giết, và đã lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi quốc gia, và làm cho họ trở nên những thầy tế lễ và thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời của chúng ta; và họ sẽ trị vì trên đất.

Tôi nhìn xem, và nghe tiếng của nhiều thiên sứ chung quanh ngai, của các sinh vật và các trưởng lão; con số của họ có đến muôn muôn, nghìn nghìn, cùng hô lớn rằng: Chiên Con đã bị giết xứng đáng được uy quyền, giàu có, khôn ngoan, uy lực, tôn kính, vinh quang, và tôn ngợi!

Tôi nghe mọi tạo vật trên trời, trên đất, ở dưới đất, trong biển, và mọi vật trong những nơi đó, nói rằng: Nguyện Đấng ngồi trên ngai và Chiên Con được tôn ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy quyền cho đến đời đời!

Bốn sinh vật đều nói: A-men! Rồi các trưởng lão phủ phục xuống và thờ lạy.


Bản Dịch Ngữ Căn

1. Rồi tôi thấy trong tay phải của Đấng ngồi trên ngai một quyển sách được viết bên trong và phía sau, được niêm bằng bảy ấn. 2. Tôi cũng thấy một thiên sứ đầy uy lực lớn tiếng công bố rằng: Ai là người xứng đáng mở quyển sách và tháo các ấn nầy? 3. Không một ai ở trên trời, dưới đất, hoặc bên dưới đất có thể mở hoặc nhìn vào quyển sách.

4. Tôi khóc lớn, bởi vì không ai xứng đáng mở hoặc nhìn vào quyển sách.

5. Nhưng một trong các trưởng lão nói với tôi: Đừng khóc! Kìa, Sư tử của chi tộc Giu-đa, cội nguồn của Đa-vít, đã đắc thắng, nên có thể mở quyển sách và bảy ấn của nó.

6. Tôi thấy Chiên Con, như đã bị giết, đang đứng ở vào khoảng giữa của ngai, và của bốn sinh vật cùng các trưởng lão. Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy Linh của Đức Chúa Trời sai đi khắp cả đất. 7. Ngài đến, lấy quyển sách nơi tay phải của Đấng ngồi trên ngai. 8. Khi Ngài nhận lấy quyển sách, bốn sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão phủ phục trước mặt Chiên Con; mỗi người có một hạc cầm và những chén vàng đựng đầy những thức hương, là những lời cầu nguyện của các thánh đồ.

9. Họ hát một bài ca mới rằng: Ngài xứng đáng lấy quyển sách và mở các ấn ra, bởi vì Ngài đã bị giết, và đã lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi quốc gia, 10. và làm cho họ trở nên những thầy tế lễ và thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời của chúng ta; và họ sẽ trị vì trên đất.

11. Tôi nhìn xem, và nghe tiếng của nhiều thiên sứ chung quanh ngai, của các sinh vật và các trưởng lão; con số của họ có đến muôn muôn, nghìn nghìn, 12. cùng hô lớn rằng: Chiên Con đã bị giết xứng đáng được uy quyền, giàu có, khôn ngoan, uy lực, tôn kính, vinh quang, và tôn ngợi!

13. Tôi nghe mọi tạo vật trên trời, trên đất, ở dưới đất, trong biển, và mọi vật trong những nơi đó, nói rằng: Nguyện Đấng ngồi trên ngai và Chiên Con được tôn ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy quyền cho đến đời đời!

14. Bốn sinh vật đều nói: A-men! Rồi các trưởng lão phủ phục xuống và thờ lạy.

Bản Dịch 1925

1. Rồi tôi thấy trong tay hữu Đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng bảy cái ấn. 2. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: Ai đáng mở quyển sách nầy và tháo những ấn nầy? 3. Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. 4. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. 5. Bấy giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của vua Đa-vít, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra.

6. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sanh vật, cùng chính giữa các trưởng lão, có một Chiên Con ở đó như đã bị giết; Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt, là bảy vì thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. 7. Chiên Con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. 8. Khi lấy sách, bốn con sanh vật và hai mươi bốn trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt Chiên Con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương; đó là những lời cầu nguyện của các thánh.

9. Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, 10. và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.

11. Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sanh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ; thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, 12. đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen!

13. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!

14. Rồi bốn con sanh vật đều nói: A-men. Và các trưởng lão sấp mình xuống mà thờ lạy.

Bản Dịch 2011

Cuộn Sách và Chiên Con

1 Bấy giờ tôi thấy trên tay phải của Ðấng ngự trên ngai một cuộn sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, và được niêm phong bằng bảy ấn. 2 Tôi lại thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ tuyên bố lớn tiếng, “Ai xứng đáng để mở cuộn sách và tháo gỡ các ấn của nó?” 3 Nhưng không ai trên trời, dưới đất, hoặc trong lòng đất có thể mở cuộn sách ấy, hoặc nhìn vào đó. 4 Vì thế tôi bật khóc thành tiếng, bởi vì không ai được xem là xứng đáng để mở cuộn sách hoặc nhìn vào đó. 5 Bấy giờ một trong các vị trưởng lão nói với tôi, “Ðừng khóc nữa. Kìa, Sư Tử của chi tộc Giu-đa, Cội Rễ của Ða-vít, đã chiến thắng, nên có thể mở cuộn sách và bảy ấn đó.”

6 Kế đó tôi thấy một Chiên Con dường như đã bị giết đứng ở giữa ngai và bốn Sinh Vật và các vị trưởng lão. Chiên Con ấy có bảy sừng và bảy mắt, đó là bảy Thần Linh của Ðức Chúa Trời được sai đi khắp đất. 7 Chiên Con ấy đến lấy cuộn sách từ tay phải của Ðấng ngự trên ngai. 8 Khi Chiên Con nhận lấy cuộn sách, bốn Sinh Vật và hai mươi bốn vị trưởng lão sấp mình xuống trước mặt Chiên Con; mỗi vị có một cây đàn và một bát bằng vàng đựng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh đồ. 9 Họ cùng nhau hát một bài thánh ca mới rằng:

“Ngài thật xứng đáng để lấy cuộn sách và mở các ấn nó ra,

Vì Ngài đã bị giết và đã dùng huyết mình mua chuộc cho Ðức Chúa Trời những người từ mọi bộ lạc, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc, và mọi quốc gia.

10 Ngài đã làm cho họ thành một vương quốc và những tư tế phụng sự Ðức Chúa Trời chúng ta, và họ sẽ trị vì trên đất.”

11 Kế đó tôi thấy và nghe tiếng của vô số thiên sứ, hàng vạn của hàng vạn và hàng ngàn của hàng ngàn vị đang quây quần quanh ngai, hiệp với các Sinh Vật và các vị trưởng lão cất tiếng lớn 12 tung hô rằng,

“Chiên Con đã bị giết thật xứng đáng để nhận lấy quyền năng, giàu sang, khôn ngoan, sức mạnh, tôn kính, vinh hiển, và chúc tụng.”

13 Kế đến tôi nghe mọi loài thọ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, và dưới biển, cùng mọi vật trong chúng nói rằng,

“Nguyện Ðấng ngự trên ngai và Chiên Con được ca ngợi, tôn kính, vinh hiển, và quyền lực đời đời vô cùng.”

14 Bốn Sinh Vật đáp, “A-men.”

Và các vị trưởng lão sấp mình xuống thờ lạy.

Tài Liệu