Khác biệt giữa các bản “Khải Huyền: Chương 21”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 3: Dòng 3:
 
1. Và rồi tôi thấy trời mới và đất mới, bởi vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi, và biển cũng không còn nữa.
 
1. Và rồi tôi thấy trời mới và đất mới, bởi vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi, và biển cũng không còn nữa.
  
2. Tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ Đức Chúa Trời trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm cho chồng của mình. 3. Rồi tôi nghe một giọng nói lớn từ ngai phán rằng: Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người! Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân của Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ, sẽ là Đức Chúa Trời của họ. 4. Ngài sẽ lau từng giọt lệ trên mắt của họ. Sự chết sẽ không còn nữa; tang chế, than khóc, hoặc đau đớn cũng không còn; bởi vì những sự thứ nhất đã qua rồi.
+
2. Tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ Đức Chúa Trời trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm cho chồng của mình.  
 +
 
 +
3. Rồi tôi nghe một giọng nói lớn từ ngai phán rằng: Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người! Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân của Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ, sẽ là Đức Chúa Trời của họ. 4. Ngài sẽ lau từng giọt lệ trên mắt của họ. Sự chết sẽ không còn nữa; tang chế, than khóc, hoặc đau đớn cũng không còn; bởi vì những sự thứ nhất đã qua rồi.
  
 
5. Đấng ngồi trên ngai đã phán: Nầy! Ta làm mới lại mọi vật. Và Ngài phán: Hãy viết đi, vì những lời nầy là thành tín và chân thật. 6. Rồi Ngài phán với tôi: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Ta sẽ ban cho người đang khát suối nước sống miễn phí. 7. Người nào thắng sẽ thừa hưởng tất cả những điều nầy; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người, và người sẽ làm con của Ta. 8. Nhưng những kẻ hèn nhát, những kẻ vô tín, những kẻ kinh tởm, những kẻ giết người, những kẻ gian dâm, những kẻ làm ma thuật, những kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai.
 
5. Đấng ngồi trên ngai đã phán: Nầy! Ta làm mới lại mọi vật. Và Ngài phán: Hãy viết đi, vì những lời nầy là thành tín và chân thật. 6. Rồi Ngài phán với tôi: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Ta sẽ ban cho người đang khát suối nước sống miễn phí. 7. Người nào thắng sẽ thừa hưởng tất cả những điều nầy; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người, và người sẽ làm con của Ta. 8. Nhưng những kẻ hèn nhát, những kẻ vô tín, những kẻ kinh tởm, những kẻ giết người, những kẻ gian dâm, những kẻ làm ma thuật, những kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai.
Dòng 19: Dòng 21:
 
Và rồi tôi thấy trời mới và đất mới, bởi vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi, và biển cũng không còn nữa.
 
Và rồi tôi thấy trời mới và đất mới, bởi vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi, và biển cũng không còn nữa.
  
Tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ Đức Chúa Trời trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm cho chồng của mình. Rồi tôi nghe một giọng nói lớn từ ngai phán rằng: Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người! Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân của Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ, sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau từng giọt lệ trên mắt của họ. Sự chết sẽ không còn nữa; tang chế, than khóc, hoặc đau đớn cũng không còn; bởi vì những sự thứ nhất đã qua rồi.
+
Tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ Đức Chúa Trời trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm cho chồng của mình.  
 +
 
 +
Rồi tôi nghe một giọng nói lớn từ ngai phán rằng: Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người! Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân của Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ, sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau từng giọt lệ trên mắt của họ. Sự chết sẽ không còn nữa; tang chế, than khóc, hoặc đau đớn cũng không còn; bởi vì những sự thứ nhất đã qua rồi.
  
 
Đấng ngồi trên ngai đã phán: Nầy! Ta làm mới lại mọi vật. Và Ngài phán: Hãy viết đi, vì những lời nầy là thành tín và chân thật. Rồi Ngài phán với tôi: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Ta sẽ ban cho người đang khát suối nước sống miễn phí. Người nào thắng sẽ thừa hưởng tất cả những điều nầy; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người, và người sẽ làm con của Ta. Nhưng những kẻ hèn nhát, những kẻ vô tín, những kẻ kinh tởm, những kẻ giết người, những kẻ gian dâm, những kẻ làm ma thuật, những kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai.
 
Đấng ngồi trên ngai đã phán: Nầy! Ta làm mới lại mọi vật. Và Ngài phán: Hãy viết đi, vì những lời nầy là thành tín và chân thật. Rồi Ngài phán với tôi: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Ta sẽ ban cho người đang khát suối nước sống miễn phí. Người nào thắng sẽ thừa hưởng tất cả những điều nầy; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người, và người sẽ làm con của Ta. Nhưng những kẻ hèn nhát, những kẻ vô tín, những kẻ kinh tởm, những kẻ giết người, những kẻ gian dâm, những kẻ làm ma thuật, những kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai.

Phiên bản lúc 18:04, ngày 30 tháng 9 năm 2020

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Và rồi tôi thấy trời mới và đất mới, bởi vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi, và biển cũng không còn nữa.

2. Tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ Đức Chúa Trời trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm cho chồng của mình.

3. Rồi tôi nghe một giọng nói lớn từ ngai phán rằng: Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người! Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân của Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ, sẽ là Đức Chúa Trời của họ. 4. Ngài sẽ lau từng giọt lệ trên mắt của họ. Sự chết sẽ không còn nữa; tang chế, than khóc, hoặc đau đớn cũng không còn; bởi vì những sự thứ nhất đã qua rồi.

5. Đấng ngồi trên ngai đã phán: Nầy! Ta làm mới lại mọi vật. Và Ngài phán: Hãy viết đi, vì những lời nầy là thành tín và chân thật. 6. Rồi Ngài phán với tôi: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Ta sẽ ban cho người đang khát suối nước sống miễn phí. 7. Người nào thắng sẽ thừa hưởng tất cả những điều nầy; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người, và người sẽ làm con của Ta. 8. Nhưng những kẻ hèn nhát, những kẻ vô tín, những kẻ kinh tởm, những kẻ giết người, những kẻ gian dâm, những kẻ làm ma thuật, những kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai.

9. Một trong bảy thiên sứ, có bảy bát đựng đầy bảy tai họa sau cùng, đã đến và nói với tôi rằng: Hãy đến đây! Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy cô dâu là vợ của Chiên Con.

10. Rồi người mang tôi - trong tâm linh - đến một ngọn núi lớn và cao, rồi chỉ cho tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem từ Đức Chúa Trời trên trời đang hạ xuống, 11. có vinh quang của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành giống như một viên ngọc quý nhất, như bích ngọc trong suốt. 12. Thành có tường lớn và cao với mười hai cổng, tại các cổng có mười hai thiên sứ, và có khắc tên là tên của mười hai chi tộc là các con trai của Y-sơ-ra-ên. 13. Phía đông có ba cửa, phía bắc có ba cửa, phía nam có ba cửa, phía tây có ba cửa. 14. Tường thành có mười hai nền, trên đó có mười hai tên là tên mười hai sứ đồ của Chiên Con.

15. Vị đang nói với tôi có cây thước là một cây gậy bằng vàng để có thể đo thành, các cổng của nó, và bức tường của nó. 16. Thành hình vuông, chiều dài và chiều rộng bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây gậy, là mười hai ngàn ếch-ta-đơ; chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau. 17. Rồi người đo tường thành, được một trăm bốn mươi bốn cu-đê, theo thước đo của loài người, cũng là thước đo của thiên sứ. 18. Cấu trúc của tường thành là bích ngọc, còn thành thì bằng vàng ròng trong suốt như thủy tinh. 19. Các nền của tường thành được trang trí bằng mọi loại đá quý. Nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng ngọc lam bửu, nền thứ ba bằng ngọc mã não, nền thứ tư bằng ngọc lục cẩm, 20. nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ mười một bằng ngọc hồng bửu, và nền thứ mười hai bằng ngọc tử bửu. 21. Mười hai cổng làm bằng mười hai ngọc trai - mỗi cổng là một ngọc trai. Đường phố trong thành bằng vàng ròng trong suốt như thủy tinh.

22. Tôi không thấy đền thờ nào ở trong thành, bởi vì Chúa - là Đức Chúa Trời Toàn Năng - và Chiên Con, là đền thờ của thành. 23. Thành không cần mặt trời hay mặt trăng chiếu sáng, vì vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng thành và Chiên Con là đèn của thành. 24. Các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng của thành, và các vua trên đất sẽ đem vinh quang của họ vào đó. 25. Các cổng thành suốt ngày không đóng bởi vì tại đó không có ban đêm. 26. Người ta sẽ đem vinh quang và sự tôn trọng của các dân tộc vào đó. 27. Tất cả những kẻ ô uế, những kẻ làm điều ghê tởm, những kẻ nói dối đều không được vào thành, ngoại trừ những người được ghi trong sách sự sống của Chiên Con.

Bản Dịch Đại Chúng

Và rồi tôi thấy trời mới và đất mới, bởi vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi, và biển cũng không còn nữa.

Tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ Đức Chúa Trời trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm cho chồng của mình.

Rồi tôi nghe một giọng nói lớn từ ngai phán rằng: Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người! Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân của Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ, sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau từng giọt lệ trên mắt của họ. Sự chết sẽ không còn nữa; tang chế, than khóc, hoặc đau đớn cũng không còn; bởi vì những sự thứ nhất đã qua rồi.

Đấng ngồi trên ngai đã phán: Nầy! Ta làm mới lại mọi vật. Và Ngài phán: Hãy viết đi, vì những lời nầy là thành tín và chân thật. Rồi Ngài phán với tôi: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Ta sẽ ban cho người đang khát suối nước sống miễn phí. Người nào thắng sẽ thừa hưởng tất cả những điều nầy; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người, và người sẽ làm con của Ta. Nhưng những kẻ hèn nhát, những kẻ vô tín, những kẻ kinh tởm, những kẻ giết người, những kẻ gian dâm, những kẻ làm ma thuật, những kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai.

Một trong bảy thiên sứ, có bảy bát đựng đầy bảy tai họa sau cùng, đã đến và nói với tôi rằng: Hãy đến đây! Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy cô dâu là vợ của Chiên Con.

Rồi người mang tôi - trong tâm linh - đến một ngọn núi lớn và cao, rồi chỉ cho tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem, có vinh quang của Đức Chúa Trời, từ Đức Chúa Trời trên trời đang hạ xuống. Sự chói sáng của thành giống như một viên ngọc quý nhất, như bích ngọc trong suốt. Thành có tường lớn và cao với mười hai cổng, tại các cổng có mười hai thiên sứ, và có khắc tên là tên của mười hai chi tộc là các con trai của Y-sơ-ra-ên. Phía đông có ba cửa, phía bắc có ba cửa, phía nam có ba cửa, phía tây có ba cửa. Tường thành có mười hai nền, trên đó có mười hai tên là tên mười hai sứ đồ của Chiên Con.

Vị đang nói với tôi có cây thước là một cây gậy bằng vàng để có thể đo thành, các cổng của nó, và bức tường của nó. Thành hình vuông, chiều dài và chiều rộng bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây gậy, là mười hai ngàn ếch-ta-đơ; chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau. Rồi người đo tường thành, được một trăm bốn mươi bốn cu-đê, theo thước đo của loài người, cũng là thước đo của thiên sứ. Cấu trúc của tường thành là bích ngọc, còn thành thì bằng vàng ròng trong suốt như thủy tinh. Các nền của tường thành được trang trí bằng mọi loại đá quý. Nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng ngọc lam bửu, nền thứ ba bằng ngọc mã não, nền thứ tư bằng ngọc lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ mười một bằng ngọc hồng bửu, và nền thứ mười hai bằng ngọc tử bửu. Mười hai cổng làm bằng mười hai ngọc trai - mỗi cổng là một ngọc trai. Đường phố trong thành bằng vàng ròng trong suốt như thủy tinh.

Tôi không thấy đền thờ nào ở trong thành, bởi vì Chúa - là Đức Chúa Trời Toàn Năng - và Chiên Con, là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời hay mặt trăng chiếu sáng, vì vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng thành và Chiên Con là đèn của thành. Các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng của thành, và các vua trên đất sẽ đem vinh quang của họ vào đó. Các cổng thành suốt ngày không đóng bởi vì tại đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh quang và sự tôn trọng của các dân tộc vào đó. Tất cả những kẻ ô uế, những kẻ làm điều ghê tởm, những kẻ nói dối đều không được vào thành, ngoại trừ những người được ghi trong sách sự sống của Chiên Con.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Và rồi tôi thấy trời mới và đất mới, bởi vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi, và biển cũng không còn nữa.

2. Tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ Đức Chúa Trời trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm cho chồng của mình. 3. Rồi tôi nghe một giọng nói lớn từ ngai phán rằng: Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người! Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân của Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ, sẽ là Đức Chúa Trời của họ. 4. Ngài sẽ lau từng giọt lệ trên mắt của họ. Sự chết sẽ không còn nữa; tang chế, than khóc, hoặc đau đớn cũng không còn; bởi vì những sự thứ nhất đã qua rồi.

5. Đấng ngồi trên ngai đã phán: Nầy! Ta làm mới lại mọi vật. Và Ngài phán: Hãy viết đi, vì những lời nầy là thành tín và chân thật. 6. Rồi Ngài phán với tôi: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Ta sẽ ban cho người đang khát suối nước sống miễn phí. 7. Người nào thắng sẽ thừa hưởng tất cả những điều nầy; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người, và người sẽ làm con của Ta. 8. Nhưng những kẻ hèn nhát, những kẻ vô tín, những kẻ kinh tởm, những kẻ giết người, những kẻ gian dâm, những kẻ làm ma thuật, những kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai.

9. Một trong bảy thiên sứ, có bảy bát đựng đầy bảy tai họa sau cùng, đã đến và nói với tôi rằng: Hãy đến đây! Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy cô dâu là vợ của Chiên Con.

10. Rồi người mang tôi, trong tâm linh, đến một ngọn núi lớn và cao, rồi chỉ cho tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem từ Đức Chúa Trời trên trời đang hạ xuống, 11. có vinh quang của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành giống như một viên ngọc quý nhất, như bích ngọc trong suốt. 12. Thành có tường lớn và cao với mười hai cổng, tại các cổng có mười hai thiên sứ, và có khắc tên là tên của mười hai chi tộc là các con trai của Y-sơ-ra-ên. 13. Phía đông có ba cửa, phía bắc có ba cửa, phía nam có ba cửa, phía tây có ba cửa. 14. Tường thành có mười hai nền, trên đó có mười hai tên là tên mười hai sứ đồ của Chiên Con.

15. Vị đang nói với tôi có cây thước là một cây gậy bằng vàng để có thể đo thành, các cổng của nó, và bức tường của nó. 16. Thành hình vuông, chiều dài và chiều rộng bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây gậy, là mười hai ngàn ếch-ta-đơ; chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau. 17. Rồi người đo tường thành, được một trăm bốn mươi bốn cu-đê, theo thước đo của loài người, cũng là thước đo của thiên sứ. 18. Cấu trúc của tường thành là bích ngọc, còn thành thì bằng vàng ròng trong suốt như thủy tinh. 19. Các nền của tường thành được trang trí bằng mọi loại đá quý. Nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng ngọc lam bửu, nền thứ ba bằng ngọc mã não, nền thứ tư bằng ngọc lục cẩm, 20. nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ mười một bằng ngọc hồng bửu, và nền thứ mười hai bằng ngọc tử bửu. 21. Mười hai cổng làm bằng mười hai ngọc trai, mỗi cổng là một ngọc trai. Đường phố trong thành bằng vàng ròng trong suốt như thủy tinh.

22. Tôi không thấy đền thờ nào ở trong thành, bởi vì Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn Năng, và Chiên Con, là đền thờ của thành. 23. Thành không cần mặt trời hay mặt trăng chiếu sáng, vì vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng thành, và Chiên Con là đèn của thành. 24. Các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng của thành; các vua trên đất sẽ đem vinh quang của họ vào đó. 25. Các cổng thành suốt ngày không đóng, bởi vì tại đó không có ban đêm. 26. Người ta sẽ đem vinh quang và sự tôn trọng của các dân tộc vào đó. 27. Tất cả những kẻ ô uế, những kẻ làm điều ghê tởm, những kẻ nói dối đều không được vào thành, ngoại trừ những người được ghi trong sách sự sống của Chiên Con.

Bản Dịch 1925

1. Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa.

2. Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. 3. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. 4. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.

5. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật. 6. Ngài lại phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. 7. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. 8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.

9. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con. 10. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, 11. rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. 12. Thành có một bức tường cao lớn, với mười hai cửa, trên những cửa có mười hai vị thiên sứ, cùng những danh đề, là danh mười hai chi phái của con cháu Y-sơ-ra-ên: 13. phía đông có ba cửa; phía bắc có ba cửa; phía nam có ba cửa; phía tây có ba cửa. 14. Còn tường của thành có mười hai cái nền, tại trên có đề mười hai danh, là danh mười hai sứ đồ của Chiên Con.

15. Đấng nói cùng ta tay cầm một cái thước, tức là cây sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường của thành. 16. Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy: thành được một vạn hai ngàn ếch-ta-đơ; bề dài, bề ngang, và bề cao cũng bằng nhau. 17. Người lại đo tường thành: được một trăm bốn mươi bốn cu-đê, là thước đo của loài người, và cũng là thước đo của thiên sứ. 18. Tường thì xây bằng bính ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt. 19. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc. Nền thứ nhất, bằng bích ngọc; nền thứ nhì, bằng đá lam bửu; nền thứ ba, bằng lục mã não; nền thứ tư, bằng đá lục cẩm; 20. nền thứ năm, bằng hồng mã não; nền thứ sáu, bằng đá hoàng ngọc; nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám, bằng ngọc thủy thương; nền thứ chín, bằng ngọc hồng bích; nền thứ mười, bằng ngọc phỉ túy; nền thứ mười một, bằng đá hồng bửu; nền thứ mười hai, bằng đá tử bửu. 21. Mười hai cửa thì làm bằng mười hai hột châu; mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Đường trong thành làm bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. 22. Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào; vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành. 23. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và Chiên Con là ngọn đèn của thành. 24. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. 25. Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm. 26. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quí của các dân đến đó; 27. kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.

Bản Dịch 2011

Trời Mới và Ðất Mới

1 Sau đó tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi, và biển cũng không còn nữa. 2 Tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới từ Ðức Chúa Trời, từ trời hạ xuống, và đã được chuẩn bị sẵn như một cô dâu trang sức sẵn để đón chồng nàng. 3 Tôi nghe một tiếng lớn từ trên ngai phán,

“Kìa, lều tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người;

Ngài sẽ ở giữa họ, và họ sẽ là dân Ngài.

Chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với họ và làm Ðức Chúa Trời của họ.

4 Ngài sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt khỏi mắt họ;

Sự chết sẽ không còn nữa;

Than van hay khóc lóc hay đau đớn sẽ không còn nữa,

Vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”

5 Bấy giờ Ðấng ngồi trên ngai phán,

“Này, Ta làm mới lại muôn vật.”

Ngài lại phán,

“Hãy ghi lại những điều này,

Vì những lời ấy đáng tin và chân thật.”

6 Ngài phán với tôi, “Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Ðầu Tiên và Cuối Cùng. Kẻ nào khát, Ta sẽ ban cho nước từ nguồn nước sự sống miễn phí. 7 Kẻ nào thắng sẽ hưởng những điều ấy. Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của người ấy, và người ấy sẽ làm con Ta. 8 Nhưng những kẻ hèn nhát, những kẻ không tin, những kẻ đáng ghê tởm, những kẻ sát nhân, những kẻ gian dâm, những kẻ làm tà thuật, những kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, phần của chúng sẽ ở trong hồ lửa và lưu huỳnh cháy phừng phừng, đó là sự chết thứ hai.”

Thành Giê-ru-sa-lem Mới

9 Kế đó một vị thiên sứ trong số bảy vị thiên sứ có bảy bát đầy bảy tai họa cuối cùng đến nói với tôi, “Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi Cô Dâu, là hôn thê của Chiên Con.”

10 Vị thiên sứ ấy đưa tôi đi trong Ðức Thánh Linh đến một ngọn núi lớn và cao, rồi chỉ cho tôi thành thánh, là Giê-ru-sa-lem từ Ðức Chúa Trời, từ trời hạ xuống, 11 có vinh quang của Ðức Chúa Trời. Thành rạng ngời như một khối bửu thạch, như một khối ngọc thạch anh, trong suốt như pha lê. 12 Thành có tường lớn và cao, với mười hai cổng, và tại các cổng có mười hai vị thiên sứ. Trên các cổng đều có đề tên, đó là tên mười hai chi tộc của các con I-sơ-ra-ên. 13 Hướng đông có ba cổng, hướng bắc có ba cổng, hướng nam có ba cổng, và hướng tây có ba cổng. 14 Tường thành được xây trên mười hai nền đá, và trên các nền đó là mười hai tên của mười hai sứ đồ của Chiên Con.

15 Vị thiên sứ nói với tôi có một cây thước đo bằng vàng, để đo thành, các cổng thành, và các tường thành. 16 Thành được thiết kế vuông vức, với chiều ngang và chiều dọc bằng nhau; vị thiên sứ dùng cây thước ấy đo thành: mỗi chiều là hai ngàn bốn trăm cây số; chiều ngang, chiều dọc, và chiều cao đều bằng nhau. 17 Kế đến vị thiên sứ đo tường thành: tường dày khoảng bảy mươi hai mét, tính theo đơn vị đo lường của loài người mà vị thiên sứ đã sử dụng.

18 Tường thành được xây bằng lục bửu ngọc, còn thành thì bằng vàng ròng, như thủy tinh trong suốt. 19 Các nền của tường thành được trang trí bằng các loại bửu ngọc. Nền thứ nhất bằng lục bửu ngọc, nền thứ nhì lam bảo ngọc, nền thứ ba bạch lục ngọc, nền thứ tư lam bích ngọc, 20 nền thứ năm bạch bảo ngọc, nền thứ sáu hồng bửu ngọc, nền thứ bảy hoàng bích ngọc, nền thứ tám lục bích ngọc, nền thứ chín hoàng bửu ngọc, nền thứ mười phỉ thúy ngọc, nền thứ mười một hoàng hồng ngọc, nền thứ mười hai tử bửu ngọc. 21 Mười hai cổng thành làm bằng mười hai khối trân châu; mỗi cổng là một khối trân châu. Ðường trong thành làm bằng vàng tinh ròng, như thủy tinh trong suốt.

22 Tôi không thấy đền thờ trong thành, vì Chúa, Ðức Chúa Trời Toàn Năng, và Chiên Con là đền thờ của thành. 23 Thành không cần mặt trời hay mặt trăng soi sáng, vì vinh quang của Ðức Chúa Trời tỏa sáng cho thành và Chiên Con là đèn của thành. 24 Muôn dân sẽ bước đi trong ánh sáng của thành, và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển của mình vào đó. 25 Ban ngày các cổng thành không bao giờ đóng lại, và nơi đó không có ban đêm. 26 Muôn dân sẽ đem vinh hiển và tôn quý của dân tộc mình vào đó. 27 Không ai ô uế hoặc làm những việc ghê tởm hoặc gian dối có thể vào trong thành, nhưng chỉ những ai có tên được ghi trong sách sự sống của Chiên Con mà thôi.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu