Khải Huyền: Chương 15

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Tôi thấy một dấu lạ khác ở trên trời, vừa vĩ đại vừa diệu kỳ là bảy thiên sứ có bảy tai họa cuối cùng bởi vì qua chúng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất.

2. Tôi thấy có vật gì giống như một biển thủy tinh hòa lẫn với lửa. Những người chiến thắng con thú, hình tượng của nó, và con số của tên nó đang đứng trên biển thủy tinh, cùng với những hạc cầm của Đức Chúa Trời. 3. Họ hát bài ca của Môi-se, là đầy tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Công việc của Ngài thật vĩ đại và diệu kỳ. Lạy Vua của các dân tộc! Đường lối của Ngài là công chính và chân thật. 4. Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài, và sẽ tôn vinh danh của Ngài? Vì chỉ một mình Chúa là thánh. Mọi dân tộc sẽ đến thờ phượng trước mặt Ngài bởi vì những hành động công chính của Ngài đã được bày tỏ.

5. Sau những điều này, tôi thấy nơi thánh của lều ở trên trời được mở ra. 6. Bảy thiên sứ có bảy tai họa từ nơi thánh đi ra, trong trang phục bằng vải tinh khiết tươi sáng và thắt đai vàng ngang ngực. 7. Một trong bốn sinh vật trao cho bảy thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đầy sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, là Đấng hằng sống đời đời. 8. Nơi thánh đầy khói từ vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền năng của Ngài; không ai có thể vào nơi thánh cho đến khi bảy tai nạn của bảy thiên sứ hoàn tất.

Bản Dịch Đại Chúng

Tôi thấy một dấu lạ khác ở trên trời, vừa vĩ đại vừa diệu kỳ là bảy thiên sứ có bảy tai họa cuối cùng bởi vì qua chúng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất.

Tôi thấy có vật gì giống như một biển thủy tinh hòa lẫn với lửa. Những người chiến thắng con thú, hình tượng của nó, và con số của tên nó đang đứng trên biển thủy tinh, cùng với những hạc cầm của Đức Chúa Trời. Họ hát bài ca của Môi-se, là đầy tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Công việc của Ngài thật vĩ đại và diệu kỳ. Lạy Vua của các dân tộc! Đường lối của Ngài là công chính và chân thật. Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài, và sẽ tôn vinh danh của Ngài? Vì chỉ một mình Chúa là thánh. Mọi dân tộc sẽ đến thờ phượng trước mặt Ngài bởi vì những hành động công chính của Ngài đã được bày tỏ.

Sau những điều này, tôi thấy nơi thánh của lều ở trên trời được mở ra. Bảy thiên sứ có bảy tai họa từ nơi thánh đi ra, trong trang phục bằng vải tinh khiết tươi sáng và thắt đai vàng ngang ngực. Một trong bốn sinh vật trao cho bảy thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đầy sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, là Đấng hằng sống đời đời. Nơi thánh đầy khói từ vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền năng của Ngài; không ai có thể vào nơi thánh cho đến khi bảy tai nạn của bảy thiên sứ hoàn tất.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Tôi thấy một dấu lạ khác ở trên trời, vừa vĩ đại vừa diệu kỳ, bảy thiên sứ có bảy tai họa cuối cùng, bởi vì qua chúng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất.

2. Tôi thấy có vật gì giống như một biển thủy tinh hòa lẫn với lửa; những người chiến thắng con thú, hình tượng của nó, và con số của tên nó, đang đứng trên biển thủy tinh, với những hạc cầm của Đức Chúa Trời. 3. Họ hát bài ca của Môi-se, là đầy tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng:

Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Công việc của Ngài thật vĩ đại và diệu kỳ. Lạy Vua của các dân tộc! Đường lối của Ngài là công chính và chân thật. 4. Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài, và sẽ tôn vinh danh của Ngài? Vì chỉ một mình Chúa là thánh. Mọi dân tộc sẽ đến thờ phượng trước mặt Ngài, bởi vì những hành động công chính của Ngài đã được bày tỏ.

5. Sau những điều này, tôi thấy nơi thánh của lều ở trên trời được mở ra. 6. Bảy thiên sứ có bảy tai họa từ nơi thánh đi ra, trong trang phục bằng vải tinh khiết tươi sáng, và thắt đai vàng ngang ngực. 7. Một trong bốn sinh vật trao cho bảy thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đầy sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, là Đấng hằng sống đời đời. 8. Nơi thánh đầy khói từ vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền năng của Ngài; không ai có thể vào nơi thánh cho đến khi bảy tai nạn của bảy thiên sứ hoàn tất.

Bản Dịch 1925

1. Tôi thấy một điềm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ: bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn nầy làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

2. Tôi thấy như biển bằng pha ly lộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó, đứng bên biển pha ly đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. 3. Chúng hát bài ca Môi-se, là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con, mà rằng:

Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật! 4. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra.

5. Rồi đó, tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. 6. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ, và ngang ngực thắt đai vàng. 7. Một con trong bốn con sanh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, là Đấng hằng sống đời đời. 8. Đền thờ bèn đầy những khói, vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời; chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn.

Bản Dịch 2011

Bài Thánh Ca của Môi-se và Chiên Con

1 Tôi lại thấy một hiện tượng khác trên trời, lớn và lạ lùng, đó là bảy vị thiên sứ có bảy tai họa cuối cùng, vì khi xong các tai họa ấy, cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời chấm dứt.

2 Tôi thấy có cái gì giống như một biển thủy tinh trộn với lửa, và những người đã chiến thắng Con Thú, hình tượng của nó, và con số của danh nó, đứng bên bờ biển thủy tinh ấy, trong tay họ cầm hạc cầm của Ðức Chúa Trời ban cho. 3 Họ hát bài thánh ca của Môi-se tôi tớ Ðức Chúa Trời và bài thánh ca của Chiên Con rằng,

“Lạy Chúa là Ðức Chúa Trời Toàn Năng,

Những công việc của Ngài thật lớn lao và lạ lùng!

Lạy Vua của muôn dân,

Những đường lối của Ngài thật công chính và chân thật!

4 Lạy Chúa, ai sẽ không kính sợ Ngài và không tôn vinh danh Ngài?

Vì duy chỉ Ngài là thánh,

Tất cả các dân sẽ đến và thờ lạy trước mặt Ngài,

Vì những phán quyết công chính của Ngài đã được biểu lộ.”

5 Sau những việc đó, tôi thấy đền thờ, tức Lều Chứng Cớ trên trời, mở ra, 6 và bảy vị thiên sứ có bảy tai họa từ trong đền thờ đi ra, mình mặc y phục bằng vải gai tinh bạch sáng rỡ, và ngực họ thắt đai vàng. 7 Một trong bốn Sinh Vật trao cho bảy vị thiên sứ bảy bát chứa đầy thịnh nộ của Ðức Chúa Trời là Ðấng sống đời đời vô cùng. 8 Ðền thờ đầy dẫy khói từ vinh quang Ðức Chúa Trời và từ quyền năng Ngài; không ai có thể vào đền thờ cho đến khi bảy tai họa của bảy vị thiên sứ được hoàn tất.

Tài Liệu