Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Yesterday, Today, And Forever
  • Lời: Albert B. Simpson (1890)
  • Nhạc: James H. Burke (1890)

Lời Anh

Yesterday, Today, And Forever
1. O how sweet the glorious message simple faith may claim
Yesterday, today, forever Jesus is the same.
Still He loves to save the sinful, heal the sick and lame
Cheer the mourner, still the tempest, glory to His Name.
Refrain
Yesterday, today, forever, Jesus is the same.
All may change, but Jesus never! Glory to His Name!
Glory to His Name! Glory to His Name!
All may change, but Jesus never! Glory to His Name!
2. He, who was the Friend of sinners, seeks the lost one now
Sinner come, and at His footstool penitently bow
He Who said “I’ll not condemn thee, go and sin no more,”
Speaks to thee that word of pardon as in days of yore.
3. Oft on earth He healed the sufferer by His mighty hand
Still our sicknesses and sorrows go at His command
He who gave His healing virtue to a woman’s touch
To the faith that claims His fullness still will give as much.
4. As of old He walked to Emmaus, with them to abide
So through all life’s way He walketh ever near our side
Soon again we shall behold Him, Hasten Lord the day
But twill still be this same Jesus as He went away.

Lời Việt

Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời
1. Ai tin thành thực câu kinh thánh đây,
Đều hưởng ơn vẹn tuyền;
Hôm qua ngày nay cho đến mãi sau,
Jesus vẫn y nguyên.
Chúa vẫn thương tội nhân cứu rỗi ngay,
Trị bất căn bịnh nào,
Phong ba bình tịnh, tang tóc ủy yên,
Chúa hiển vinh dường bao.
Điệp Khúc:
Jesus bữa qua hôm nay, mãi sau,
Thật không thay đổi đâu;
Chúa bất biến tuy non sông đổi màu,
Đẹp bấy danh Jesus,
Vinh Diệu danh Jesus,
Vinh thay danh Jesus.
Dẫu thiên di, địa dịch Ngài còn đấy,
Hiển vinh danh Ngài thay!
2. Xưa Jesus bạn thân của ác nhân,
Hiện kiếm anh lạc về;
Xin anh quì phục nơi chân Chúa mau,
Ăn năn chớ hoang mê.
Đấng đã phán: “Ta cũng miễn xét ngươi,
Về, chớ tái phạm rày”.
Đinh ninh kia Ngài đem câu ấy
Vui phán với anh ngày nay.
3. Hai môn đồ về Em-ma-út xưa,
Được Chúa ta đi cùng;
Nay trên đuờng đời ta đang tiến đây,
Jesus cũng đi chung.
Chẳng mấy lúc ta sẽ thấy Jesus,
Ngày ấy xin mau Ngài;
Nhưng Jesus phục lâm như Jesus
Lúc cất lên nào sai.

Tài Liệu Tham Khảo