Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Count Your Blessings
  • Lời: John Oatman, Jr. (1856-1922)
  • Nhạc: Edwin O. Excell (1851-1921)
  • Tài liệu: Songs for Young Peo­ple, by Ed­win Ex­cell (Chi­ca­go, Il­li­nois: 1897).

Lời Anh

Count Your Blessings
1. When upon life’s billows you are tempest tossed,
When you are discouraged, thinking all is lost,
Count your many blessings, name them one by one,
And it will surprise you what the Lord hath done.
Refrain
Count your blessings, name them one by one,
Count your blessings, see what God hath done!
Count your blessings, name them one by one,
And it will surprise you what the Lord hath done.
2. Are you ever burdened with a load of care?
Does the cross seem heavy you are called to bear?
Count your many blessings, every doubt will fly,
And you will keep singing as the days go by.
3. When you look at others with their lands and gold,
Think that Christ has promised you His wealth untold;
Count your many blessings. Wealth can never buy
Your reward in heaven, nor your home on high.
4. So, amid the conflict whether great or small,
Do not be disheartened, God is over all;
Count your many blessings, angels will attend,
Help and comfort give you to your journey’s end.

Lời Việt

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban
1. Khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung quanh bạn đây
Hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời này
Xin anh mau mau đếm các phước lành Thiên phụ ban
Rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn.
Điệp Khúc:
Xin anh đếm các phước lành Cha luôn ban
Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên
Hãy đếm ơn trên
Hãy kể tên linh ân
Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm.
2. Khi anh đang mê mỏi bởi gánh nặng trên đời chăng?
Hoặc cây thập tự của anh mang thật là nặng chăng?
Anh nên mau mau đếm các phước lành trên trời ban
Mọi hồ nghi tiêu tán chắc anh sẽ hát suốt đàng.
3. Anh đang trông nơi của cải kẻ giàu sang đời nay?
Kìa kim ngân Cha hứa ban kho vô tận ngày mai
Xin anh ghi ơn phước Chúa vẫn hằng ban đầy dư
Dầu bao nhiêu gia sản vẫn không thể mua đâu nào.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo