Con Rắn Đồng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 01:56, ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Admin3 (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Giăng 3:14-18''' 14. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên d…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nội Dung

Giăng 3:14-18

14. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 15. hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. 18. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.


Tài Liệu