Xuân Bất Diệt

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lời Việt

  • Tựa đề: Xuân Bất Diệt
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Xuân Bất Diệt
1. Thoi đưa thấm thoát năm trôi qua
Đì đùng tiếng pháo mừng năm mới
Ríu rít chim ca chào mừng xuân
Sắc thắm muôn hoa tiếp đón xuân
Xuân đến đem vui lại mọi nơi
Điệp Khúc:
Hôm nay xuân sang
Ta mau hân hoan tiếp đón Chúa Xuân
Giê-xu Chúa Xuân
2. Năm qua Chúa giữ ta an ninh
Và hằng giúp đỡ ban ơn phước
Khá hát vang lên lời tụng vinh Chúa
Đấng yêu thương đáng chúc tôn
Chúa sống trong ta, đời đẹp luôn
3. Giê-xu Cứu Chúa xin lắng nghe
Lời cầu khẩn thiết lên Ngôi Thánh
Hỡi Đấng yêu thương đầy lòng nhân
Hãy xót thương con ban ơn lành
Năm nay mai sau cả mọi đàng

Tài Liệu Tham Khảo

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo