Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
  • Lời: Khải Huyền 5:13b
  • Nhạc: John D. Olsen

Lời Việt

Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi,
Cùng Chiên Con,
Được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển, và quyền phép,
Cho đến đời đời!
Cho đến đời đời!
A-men, A-men, A-men!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo