Ca Khúc Thương Khó Phục Sinh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mục Lục

Tựa đề
 1. Từ Vùng Đồi Xa Ấy
 2. Cung Điện Bằng Ngà
 3. Nơi Thập Tự Giá
 4. Vì Tôi
 5. Chặng Đường Gô-gô-tha
 6. Từ Đồi Gô-gô-tha
 7. Tình Yêu Thiên Thượng
 8. Trên Chốn Đồi Cao
 9. Chỉ Vì Tội Tôi
 10. Nơi Chân Thập Tự Giá
 11. Hoài Niệm Về Go-gô-tha
 12. Chúa Chí Ái
 13. Ta Hy Sinh Vì Con
 14. Ghết-sê-ma-nê.
 15. Thập Tự Xưa
 16. Gô-gô-tha.
 17. Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
 18. Đêm Buồn
 19. Suy Tư Trên Đồi Vắng
 20. Tình Yêu Ngài
 21. Chiều Thương Khó
 22. Vì Bạn Với Tôi
 23. Chì Vì Tội Tôi
 24. Thập Tự Giá Nơi Chúa Mong Anh Về
 25. Via Dolorosa
 26. Con Đường Thập Tự Giá Cô Đơn
 27. Giê-xu Đau Thương Và Đắc Thắng
 28. Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha
 29. Nguồn Tình Yêu
 30. Chuyện Gô-gô-tha
 31. Tình Yêu Diệu Kỳ
 32. Eloi! Eloi! Lama Sabachthani!
 33. Tiếng Đồi Gô-gô-tha
 34. Chúa Chết Vì Tôi
 35. Nơi Đồi Gô-gô-tha Xưa
 36. Vui Mang Thập Tự
 37. Phút Suy Tư
 38. Đồi Vắng
 39. Vì Ai
 40. Chúa Cao Quý
 41. Nhạc Khúc Tuyệt Vời
 42. Xin Đưa Tôi Về Đồi Xưa
 43. Từ Mồ Ngài Phục Sinh
 44. Vì Ai?
 45. Tôi Đi Con Đường Mà Chúa Vẫn Đi
 46. Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi
 47. Vinh Diệu Chúa Phục Sinh
 48. Chúa Sống Lại Rồi
 49. Thánh Ca Phục Sinh
 50. Ngày Nay Chúa Phục Sinh
 51. Chúa Sống Lại Vinh Quang Rồi!
 52. Kỳ Diệu Thay Chúa Đã Phục Sinh
 53. Anh Thấy Không
 54. Theo Ánh Thiên Đàng
 55. Ha-lê-lu-gia Khúc Khải Hoàn
 56. Chúa Phục Sinh
 57. Mừng Vua Chiến Thắng Vinh Quang
 58. Chúa Phục Sinh
 59. Giê-xu Đắc Thắng
 60. Chúa Oai Quyền Phục Sinh
 61. Ha-lê-lu-gia Đấng Sống Đắc Thắng
 62. Một Ngày
 63. Vừa Lúc Rạng Đông
 64. Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha
 65. Cảm Tạ Đức Chúa Trời
 66. Hỡi Sự Chết! Cái Nọc Của Ngươi Ở Đâu?
 67. Ngài Sống
 68. Hát Từ Phần Mộ Chúa
 69. Ngợi Khen Thập Tự
 70. Giê-xu Khởi Thắng
 71. Vì Giê-xu Sống
Lời Nhạc

Tài Liệu