Cây Hương Nam

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 17:26, ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nội Dung

Thi Thiên 80:10

10. Các núi bị bóng nó che phủ, Và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trời.

Tài Liệu