Bạn Đứng Phía Nào?

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: One Door and Only One
  • Tựa đề: Bạn Đứng Phía Nào?
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:
  • Pinebrook Choruses #171

Lời Anh

Lời Việt

Bạn Đứng Phía Nào?
Duy một cửa vô thiên đàng
Mà chia hai phía rất khác
Phía trong với phía ngoài
Bạn đứng trên phía nào?
Duy một cửa vô thiên đàng
Mà chia hai phía rất khác
Chính tôi đứng phía trong
Bạn đã đứng bên nào?

Tài Liệu Tham Khảo