Ô-sê: Chương 14

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi, bởi vì tội lỗi của ngươi đã làm cho ngươi vấp ngã. 2. Hãy mang theo những lời nói và trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Hãy thưa với Ngài rằng: Xin cất bỏ tất cả tội ác của chúng con và đón nhận chúng con bằng tình thương, để chúng con có thể dâng sinh tế bằng môi miệng của chúng con. 3. A-si-ri sẽ không thể giải cứu chúng con. Chúng con sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa, và chúng con không gọi sản phẩm do tay mình làm ra là thần của chúng con nữa, bởi vì chỉ trong Ngài những kẻ không có cha mới nhận được sự thương xót!

4. Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng. Ta sẽ yêu thương chúng vô điều kiện bởi vì cơn giận của Ta đã xây khỏi chúng. 5. Ta sẽ như sương cho Y-sơ-ra-ên. Nó sẽ trổ hoa như huệ và đâm rễ dài như cây bạch tùng Li-ban. 6. Những cành của nó vươn thật xa, vẻ đẹp của nó như cây ô-liu, và hương của nó như cây bạch tùng Li-ban. 7. Những người sống dưới bóng của nó sẽ trở về. Họ sẽ hồi sinh như lúa và trổ hoa như nho. Mùi hương của chúng như rượu của Li-ban.

8. Ép-ra-im! Ta phải làm gì nữa với những thần tượng? Chính Ta đã nghe và đã đoái xem ngươi. Ta là một cây bách xanh tươi; ở trong Ta, ngươi sẽ kết quả.

9. Ai là người khôn ngoan, hãy hiểu những điều nầy? Ai là người thông sáng, hãy biết những điều nầy? Bởi vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là đúng, những người công chính sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm tội thì vấp ngã trong đó.

Bản Dịch Đại Chúng

1. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi, bởi vì tội lỗi của ngươi đã làm cho ngươi vấp ngã. 2. Hãy mang theo những lời nói và trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Hãy thưa với Ngài rằng: Xin cất bỏ tất cả tội ác của chúng con và đón nhận chúng con bằng tình thương, để chúng con có thể dâng sinh tế bằng môi miệng của chúng con. 3. A-si-ri sẽ không thể giải cứu chúng con. Chúng con sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa, và chúng con không gọi sản phẩm do tay mình làm ra là thần của chúng con nữa, bởi vì chỉ trong Ngài những kẻ không có cha mới nhận được sự thương xót!

4. Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng. Ta sẽ yêu thương chúng vô điều kiện bởi vì cơn giận của Ta đã xây khỏi chúng. 5. Ta sẽ như sương cho Y-sơ-ra-ên. Nó sẽ trổ hoa như huệ và đâm rễ dài như cây bạch tùng Li-ban. 6. Những cành của nó vươn thật xa, vẻ đẹp của nó như cây ô-liu, và hương của nó như cây bạch tùng Li-ban. 7. Những người sống dưới bóng của nó sẽ trở về. Họ sẽ hồi sinh như lúa và trổ hoa như nho. Mùi hương của chúng như rượu của Li-ban.

8. Ép-ra-im! Ta phải làm gì nữa với những thần tượng? Chính Ta đã nghe và đã đoái xem ngươi. Ta là một cây bách xanh tươi; ở trong Ta, ngươi sẽ kết quả.

9. Ai là người khôn ngoan, hãy hiểu những điều nầy? Ai là người thông sáng, hãy biết những điều nầy? Bởi vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là đúng, những người công chính sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm tội thì vấp ngã trong đó.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi, bởi vì tội lỗi của ngươi đã làm cho ngươi vấp ngã. 2. Hãy đem theo những lời nói và trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Hãy thưa với Ngài rằng: Xin cất bỏ tất cả tội ác của chúng con và đón nhận chúng con bằng tình thương, để chúng con có thể dâng sinh tế bằng môi miệng của chúng con. 3. A-si-ri sẽ không thể giải cứu chúng con. Chúng con sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa, và chúng con không gọi sản phẩm do tay mình làm ra là thần của chúng con nữa; bởi vì chỉ trong Ngài, những kẻ không có cha mới nhận được sự thương xót!

4. Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng. Ta sẽ yêu thương chúng vô điều kiện, bởi vì cơn giận của Ta đã xây khỏi chúng. 5. Ta sẽ như sương cho Y-sơ-ra-ên; nó sẽ trổ hoa như huệ và đâm rễ dài như cây bạch tùng Li-ban. 6. Những cành của nó vươn thật xa; vẻ đẹp của nó như cây ô-liu, và hương của nó như cây bạch tùng Li-ban. 7. Những người sống dưới bóng của nó sẽ trở về. Họ sẽ hồi sinh như lúa, và trổ hoa như nho. Mùi hương của chúng sẽ như rượu của Li-ban.

8. Ép-ra-im! Ta phải làm gì nữa với những thần tượng? Chính Ta đã nghe và đã đoái xem ngươi. Ta là một cây bách xanh tươi; ở trong Ta, ngươi sẽ kết quả.

9. Ai là người khôn ngoan, hãy hiểu những điều nầy? Ai là người thông sáng, hãy biết những điều nầy? Bởi vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là đúng; những người công chính sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm tội thì vấp ngã trong đó.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là tại tội lỗi ngươi làm cho ngươi sa ngã. 2. Các ngươi khá lấy lời nói trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Khá thưa cùng Ngài rằng: Xin cất mọi sự gian ác đi, và nhậm sự tốt lành, vậy chúng tôi sẽ dâng lời ngợi khen ở môi chúng tôi thay vì con bò đực. 3. A-si-ri sẽ không giải cứu chúng tôi, chúng tôi sẽ không cỡi ngựa chiến nữa, không nói với đồ bởi tay chúng tôi làm ra mà rằng: Các ngài là thần của chúng tôi! Vì ấy là trong Ngài mà kẻ mồ côi tìm thấy sự thương xót!

4. Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó. Ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó; vì cơn giận của ta đã xây khỏi nó rồi. 5. Ta sẽ như là sương móc cho Y-sơ-ra-ên; nó trổ hoa như bông huệ, và đâm rễ như Li-ban. 6. Những nhánh nó giang ra tận xa; sự xinh tốt của nó sẽ giống như sự xinh tốt của cây ô-li-ve, mùi thơm của nó như mùi thơm của Li-ban. 7. Những kẻ ngồi dưới bóng nó sẽ trở về; chúng nó sẽ tỉnh lại như cây lúa. Chúng nó sẽ trổ hoa như cây nho, và mùi thơm chúng nó sẽ như rượu Li-ban. 8. Ép-ra-im sẽ nói: Ta với những thần tượng có sự thông đồng gì được nữa sao? Ta đã trả lời và sẽ đoái xem nó. Ta như là một cây tùng xanh; bởi ta mà sanh ra hoa trái ngươi. 9. Ai là khôn ngoan mà hiểu những sự nầy? Ai là giỏi giang mà biết những sự đó? Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng; những kẻ công bình sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm phép thì vấp ngã trong đó.

Bản Dịch 2011

Tha Thiết Mời Gọi Ăn Năn

1 Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy trở lại với CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi,

Vì ngươi đã ngã nhào bởi tội lỗi của ngươi.

2 Hãy chuẩn bị những lời cầu nguyện cho mình và khá trở về với CHÚA;

Hãy thưa với Ngài rằng,

“Xin cất bỏ mọi tội lỗi của chúng con;

Xin lấy đức nhân từ của Ngài mà chấp nhận chúng con,

Ðể chúng con dâng lên Ngài các của lễ bằng bông trái của môi miệng chúng con.

3 A-sy-ri sẽ không thể cứu chúng con;

Chúng con sẽ không cỡi chiến mã xông ra chiến trận;

Chúng con sẽ không gọi công việc của tay chúng con là ‘Thần của chúng con,’

Vì chỉ ở trong Ngài kẻ mồ côi mới tìm được ơn thương xót.”

CHÚA Bày Tỏ Ơn Tha Thứ

4 “Ta sẽ chữa lành cho chúng khỏi tội bất trung;

Ta sẽ yêu thương chúng hết lòng,

Vì cơn giận của Ta đã quay khỏi chúng.

5 Ta sẽ như sương móc cho I-sơ-ra-ên;

Nó sẽ nở hoa đẹp tươi như hoa huệ;

Rễ nó sẽ ăn sâu như các cây rừng Li-băng.

6 Các cành nó sẽ tỏa rộng;

Nó sẽ tươi đẹp như cây ô-liu;

Hương thơm của nó sẽ tỏa lan như cây rừng Li-băng.

7 Một lần nữa, chúng sẽ sống dưới bóng mát của Ta;

Chúng sẽ mọc lên như hạt giống trong ruộng lúa;

Chúng sẽ trổ hoa như cây nho;

Hương thơm của chúng sẽ như cây nho ở Li-băng.

8 Hỡi Ép-ra-im, Ta sẽ làm gì nữa với các thần tượng của ngươi?

Chính Ta đã đáp lời cầu xin của ngươi và chăm sóc ngươi;

Ta như một cây bách mãi mãi xanh tươi;

Nhờ Ta ngươi mới có thể đơm hoa kết quả.”

9 Những ai khôn ngoan sẽ thông hiểu các điều nầy;

Những ai thông sáng sẽ hiểu biết chúng.

Các đường lối của CHÚA luôn luôn đúng;

Những người ngay thẳng sẽ bước đi trong chúng;

Nhưng những kẻ bội nghịch sẽ ngã nhào trong chúng.

Tài Liệu